Stadgar

Stadgar för Gunnar Wennerberg Sällskapet

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Gunnar Wennerberg Sällskapet. Föreningen har sitt säte i Lidköping.

Namnet är skyddat varumärke enligt ID 2519647

§ 2 Form & Ändamål

Sällskapets ändamål är att främja kännedomen om Gunnar Wennerberg och hans musik.

 • Sällskapet skall arbeta för att bredda kulturutbudet kring Gunnar Wennerberg och främja ett levande musik- och kulturliv med musik av Wennerberg samt att hugfästa Wennerbergs betydelse i samhället i övrigt.
 • Sällskapet skall i övrigt värna om sång och musiktraditioner i Wennerbergs anda.
 • Sällskapet skall arrangera konserter, musikaliska salonger eller andra kulturarrangemang och sammankomster för att uppfylla dessa mål.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Årsmötet

 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första två månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 9. Val av ordförande
 10. Val av 4-6 styrelseledamöter
 11. Val av 2 suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 15. Mötet avslutas

§ 5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller hälften av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 6 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Beslut fattas med enkel majoritet. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen

§ 8 Verksamhetsår

 Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 Stadgeändring

 Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 10 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet med 2/3 av närvarande röstberättigade, på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Dessa stadgar är fastställda vid föreningsmöte torsdagen den 5 november 2015 i Wennerbergsgården, Lidköping.